Cách dùng hàm Left, VLookup, Mid, Value, HLookup trong ExcelCach sử dụng hàm Left, VLookup, Mid, Value, HLookup, Len, Right trong Excel. Thực hành Excel nâng cao, các hàm cắt chuỗi, bóc tách dữ liệu từ bảng, các hàm thông dụng trong công việc kế toán, kiểm toán, các hàm kế toán thông dụng.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc