Cách chọn heo nái tốt làm giốngCách chọn heo nái tốt làm giống: Dựa vào tổ tiên. Dựa vào sức sinh trưởng. Dựa vào ngoại hình. Chọn giống heo nào thì heo cái phải có đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep