Các Từ Đồng Âm – Homophones 04

Các Từ Đồng Âm – Homophones 04


Từ đồng âm là những từ có cách viết khác nhau, ý nghĩa khác nhau nhưng cách phát âm hoàn toàn giống nhau. Đôi khi chúng ta nghe giỏi, nhưng nếu không …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Từ đồng âm là những từ có cách viết khác nhau, ý nghĩa khác nhau nhưng cách phát âm hoàn toàn giống nhau. Đôi khi chúng ta nghe giỏi, nhưng nếu không …