Cá Độ Coi Hàng – 102 Productions (Phong Lê, Tấn Phúc, Jenna, Vivian)Diễn Viên: Phong Lê, Tấn Phúc, Jenna, Vivian
Kịch Bản: trích từ Kịch Văn Sơn “Cá Độ”
Facebook:
Kết bạn Facebook của các thành viên trong nhóm
Phillip Dang
Tan Phuc
Phong Lê
Mindy Huỳnh
Jay Hwang
Abby Dang

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich