BIỂU DIỄN ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG [HÌNH HỌC HỌA HÌNH – DESCRIPTIVE GEOMETRY]#hinhhochoahinh2019 #descriptivegeometry #bieudiendiem #bieudienduongthang #bieudienmatphang

Nội dung video BIỂU DIỄN ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG:
1. Biểu diễn điểm
– Xây dựng hình biểu diễn của điểm
– Hình chiếu cạnh
– Biểu diễn một số điểm đặc biệt
2. Biểu diễn đường thẳng
– Xây dựng hình biểu diễn của đường thẳng
– Những đường thẳng có vị trí đặc biệt
– Vị trí tương đối của hai đường thẳng
– Sự liên thuộc của điểm và đường thẳng
1.3. Biểu diễn mặt phẳng
– Các cách biểu diễn mặt phẳng
– Vết của đường thẳng và mặt phẳng
– Sự liên thuộc giữa điểm, đường thẳng với mặt phẳng
– Những mặt phẳng có vị trí đặc biệt

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc