Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – Unit 3 phần 2UNIT 3: AT HOME (Ở NHÀ)
Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – unit 3 phần 2
Hướng dẫn giải bài tập Mai Lan Hương 8 Unit 3
Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 8 _ đáp án
1. Must not + V-infi : không được làm gì
2. do/does not have to + V-infi : Không cần phải làm gì
3. Ought to + V-infi : nên làm gì
4. Ought NOT to + V-infi : không nên làm gì
5. Reflexive pronouns : Các đại từ phản thân (dùng để nhấn mạnh cho chính chủ ngữ của nó)
6. Cách dùng một số giới từ : in, at, on, after, under, between, beside, among, out of, above, beneath.
7. Hoàn thành đoạn văn với hình thức đúng của từ
Chúc các em học tốt!

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc