Bài giảng CN IV PS – Cần Điều Gì Để Thi Hành Trọn Vẹn Sứ Vụ Mục Tử -Cha Micae Phạm Quang Hồng

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Tổng hợp các bài giảng của Lm. Michael Phạm Quang Hồng:
Tổng hợp các bài giảng Tĩnh Tâm của Cha Micae Phạm Quang Hồng:

Bài giảng-Lm. Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh.

Website:
Facebook:

Nguồn: akbarmontada
tử vi trọn đời

4.92