Bài 12: Tính chuyển hóa của Âm Dương

Bài 12: Tính chuyển hóa của Âm Dương


Với 4 nghìn năm lịch sử bằng việc đúc rút các kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. Trên thì ngắm thiên tượng, quan sát sự vận hành của các thiên tinh, dưới thì xem xét dòng chảy, xem xét sự vận hành của đồi núi và núi non sông nước và đúc rút ra các bài học kinh nghiệm để gia tăng kinh nghiệm trong quy trình sản xuất và tăng thêm sức khỏe, tăng thêm điều măn mắn trong cuộc sống.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Với 4 nghìn năm lịch sử bằng việc đúc rút các kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. Trên thì ngắm thiên tượng, quan sát sự vận hành của các thiên tinh, dưới thì xem xét dòng chảy, xem xét sự vận hành của đồi núi và núi non sông nước và đúc rút ra các bài học kinh nghiệm để gia tăng kinh nghiệm trong quy trình sản xuất và tăng thêm sức khỏe, tăng thêm điều măn mắn trong cuộc sống.
nan