Ants making bridge, team workAnts making an “ant bridge” . Watch their team work
This is my own video..i recorded it

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the