Ẩn hoặc hiện Desktop, Document, Picture, 3D Opject trong This Pc Windows 10 | Namloan ✔️✔️Trong This PC của Windows 10 có các thư mục mặc định được hiển thị trong này như Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Videos, 3D Opject,… nhìn rất rối mắt và thừa thãi.

✔️Vậy để ẩm nó thì làm thế nào:

Mở hộp thoại Run (Windows+R) và nhập vào regedit và nhấn Enter để mở Registry Editer và tìm theo đường dẫn sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer FolderDescriptions …… PropertyBag

Ở đây giá trị “…….” bạn sẽ thay đổi theo giá trị như sau tùy theo mục đích muốn ẩn thư mục nào từ bạn:

– Desktop: {B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}
– Documents: {f42ee2d3-909f-4907-8871-4c22fc0bf756}
– Downloads: {7d83ee9b-2244-4e70-b1f5-5393042af1e4}
– Music: {a0c69a99-21c8-4671-8703-7934162fcf1d}
– Pictures: {0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639}
– Videos: {35286a68-3c57-41a1-bbb1-0eae73d76c95}
– 3D Opject: {31C0DD25-9439-4F12-BF41-7FF4EDA38722}
Ở đây bạn sẽ thấy một chuỗi có tên là “ThisPCPolicy” và có giá trị là “Show”, hay nhấp đôi chuột vào nó và thay đổi thành “Hide” là xong.

Cách 2: Tìm theo đường dẫn:
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Wow6432Node Microsoft Windows CurrentVersion Explorer MyComputer NameSpace

Sau đó thực hiện xóa các khóa sau đây.

– Music{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}
– Downloads: {374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}
– Pictures {3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}
– Videos: {A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}
– Documents: {A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}
– Desktop: {B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}
– 3D Opject: {0DB7E03F-FC29-4DC6-9020-FF41B59E513A}

Như vậy là xong giờ kiểm tra sẽ thấy các thư mục đó mất rồi.
#HideFoderinThisPC #AnthumuctrongthisPC #namloanchannel #LamsachThisPC #CleanThisPC #namloan

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe