#2 Trình bày những mô hình vận tải SkyWay(Presenting SkyWay transport models)Vận chuyển chuỗi không chỉ là một thay thế cho giao thông công cộng. Đây là một hệ thống mới về cơ bản.
Ngày nay, tồn tại các giải pháp SkyWay cho tất cả các loại hình vận tải: hành khách và hàng hóa, đô thị, liên tỉnh, quốc tế và thậm chí cả vũ trụ.
Một cơn bão bụi, băng lạnh, những ngọn núi phủ tuyết hoặc sa mạc – SkyWay sẽ vượt qua mọi chướng ngại vật. Vận chuyển chuỗi thích ứng với nhu cầu của con người, như trường hợp với một con kỳ lân nhiệt đới, được tạo ra đặc biệt để hoạt động trong khí hậu nhiệt đới ở Trung Đông.
Chúng tôi gọi SkyWay là “vận chuyển của tương lai” và đây không chỉ là những từ có âm thanh cao.
Vận chuyển SkyWay là an toàn – có thể là một unibus rộng rãi, một unibike nhẹ hoặc một đơn vị hàng hóa.
SkyWay loại trừ yếu tố con người càng nhiều càng tốt, bởi vì nó được điều khiển bởi tự động hóa.
SkyWay sẽ không va chạm với các phương tiện giao thông khác và sẽ không va vào người đi bộ, vì đường ray của nó nằm trên mặt đất.
SkyWay tiết kiệm đất dọc theo các tuyến giao thông.
SkyWay đạt tốc độ lên tới 500 km / h giúp du khách thoải mái.
SkyWay là một giải pháp thay thế xứng đáng cho giao thông công cộng không có bất kỳ lợi thế nào trong số những ưu điểm sắp tới này.
Tại lễ hội EcoFest 2019 được tổ chức vào ngày 17 tháng 8 tại Maryina Gorka, bạn sẽ có thể khám phá những phát triển mới nhất của SkyWay và tự mình kiểm tra chuỗi vận chuyển.
String transport is not just an alternative to public transport. This is a fundamentally new system.
Today, there exist SkyWay solutions for all types of transportation: passenger and cargo, urban, intercity, international and even cosmic.
A dust storm, ice cold, snow-capped mountains or a desert – SkyWay will pass through all obstacles. String transport adapts to the needs of man, as the case is with a tropical unicar, created specially for operation in the tropical climate of the Middle East.
We call SkyWay “transport of the future”, and these are not just high-sounding words.
SkyWay transport is safe – be it a roomy unibus, a lightweight unibike or a cargo unitruck.
SkyWay excludes the human factor as much as possible, because it is controlled by automation.
SkyWay will not collide with other transport and will not hit a pedestrian, because its track is located above the ground.
SkyWay saves land along transport lines.
SkyWay reaches speed up to 500 km/h keeping a travel comfortable.
SkyWay is a worthy alternative to public transport devoid of any of these advantages that the imminently approaching future offers.
At the EcoFest 2019 festival to be held on August 17 in Maryina Gorka, you will be able to explore the latest SkyWay developments and test the string transport yourself.
#CongNgheVanTaiSkyway
#DauTuSkyway
#DangKyTaiKhoanSkyWay
#SkyWayLaGi
#CoPhieuSkyWay
#HoTroSkyWay
#DuAnSkyWay

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Vận Tải: https://akbarmontada.com/category/van-tai