[17.13.08][VIETSUB] TFBOYS DIỄN KỊCH [ALIVE FOUR]TFBOYS DIỄN KỊCH “HỒ LÔ BIẾN” + “HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH” + “ĐẠI THOẠI TÂY DU KÝ”
Vietsub được thực hiện bởi Duy Ái nhĩ subteam

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich