14/4 Sức mạnh của thời gian – Quán Như Vạn Lợi biên dịch – Minh Nhật diễn đọc

14/4 Sức mạnh của thời gian – Quán Như Vạn Lợi biên dịch – Minh Nhật diễn đọc


Trên thế giới này thứ gì to lớn nhất? -Đó chính là thời gian. Vì nó: Làm rõ mọi thứ! Mở ra tấm màn của sự giả dối, Để bạn nhìn rõ lòng người…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Trên thế giới này thứ gì to lớn nhất? -Đó chính là thời gian. Vì nó: Làm rõ mọi thứ! Mở ra tấm màn của sự giả dối, Để bạn nhìn rõ lòng người…