1.565. Kịch bản nào cho Việt Nam trong sự kiện bãi Tư Chính Vũng MâyBiển Đông không phải ao nhà của quý vị; và TQ, hãy hiểu rằng, khi lời hịch được cất lên thì:
Toàn thể nhân dân VN, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai hễ là người Việt Nam sẽ phát huy truyền thống Diên Hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ tổ quốc.
Vì một VIệt Nam giàu mạnh, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ và giàu mạnh, chúng tôi sẵn sàng.
#baituchinh #Winwinvietnam

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich